Oppivelvollisuuden hintalappu kallistuu

710 € - 279 € on 431 € 

Lähde: PIXABAY (CC0)

Mitä tarkoittaa oppivelvollisuuden laajentaminen?

Oppivelvollisuusiän pidentämisen asetus tuli voimaan tämän vuoden alusta. Tämä tarkoittaa, että peruskoulun päättävällä nuorella oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai, kun hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon – ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on budjetoinut määrärahalisäystä lukiokoulutukseen vuodelle 2021 yhteensä 10,45 M. €. (ks. https://minedu.fi/) Tällä on tarkoitus rahoittaa lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen puitteissa oppivelvollisten opiskelijoiden maksuttomia oppimateriaaleja sekä oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen matematiikkaa

Esimerkiksi vuonna 2019 lukion aloitti Suomessa 37 500 uutta opiskelijaa. Suoraan laskettuna tämä tarkoittaa noin 279 € lisäystä ensimmäisen vuoden opiskelijaa kohden, kun OKM:n määrärahalisäys otetaan huomioon. Lukion matematiikan lehtorina ja kolmen lukiolaisen huoltajana tiedän, että lukion aloittava nuori investoi tietokoneen ja noin 30 oppikirjaa ensimmäisenä kouluvuotenaan. Epäilen vahvasti, että määrärahan 279 €:n lisäyksellä katettaisiin edes lukiolaisen syyslukukauden investointeja, hyvä jos riittävät ensimmäiselle kahdelle viikolle.

On huomattava, että vuosittain valtioneuvosto vahvistaa keskimääräiset yksikköhinnat oppilasta kohden, vuodelle 2021 on vahvistettu 6 615,98 € yhtä opiskelijaa kohden. Esimerkiksi vuoden 2019 vahvistettu yksikköhinta oli 5 906,12 euroa /opiskelija. Yksikköhinnan muutos on seurausta uudesta opetusvelvollisuuden laajentamisen asetuksesta. Kunta palvelun järjestäjänä saa valtionosuutta, loput kustannuksista tulee kunnan verotuloista. Käsittääkseni valtionosuuden laskukaavaa lukiokoulutuksen laskennassa ole muutoin muutettu. Tämä tarkoittaa, että opiskelijaa kohden kunnan osuus lisääntyy noin 431 €. Syksyllä 2020 Kuopiossa aloitti 729 uutta opiskelijaa, tämän mukaan Kuopion menoarviossa pitäisi varautua vähintään  315 000 euron lisämenoon lukiotoimessa. Tässä pitää vielä huomioida useita muitakin asioita.

Riittävätkö lukion aloituspaikat?

Missä peruskoulun päättävät nuoret aloittavat toisen asteen opintonsa? Tiedustelin Kuopion lukiotoimen varautumisesta tällä viikolla lukio-opetuspäälliköltä ja Lyseon lukion rehtorilta. – lukiopaikkoja ei lisätä tulevalle lukukaudelle. Aloituspaikkojen määrä pysyy ennallaan, koska hamassa tulevaisuudessa tulevat ikäluokat pienenevät.

Mikä on oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaisvaikutus kuntatalouteen?

Ammatillinen tutkinnon rahoitus nielee samalla tavoin lisämenoja oppivelvollisuuden laajenemisesta. Kun vuosittain ammatillisen tutkinnon aloittaneet otetaan huomioon, on oletettavaa, että perusmenoihin menee lisää noin 600 000 euroa. Tässä laskussa ei ole vielä otettu huomioon oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä ohjaus- ja valvontatehtäviä, puhumattakaan oppilashuollon järjestämistä. Summa summaarum, näyttää siltä, että tässä, monella tapaa hyvässä uudistuksessa, Kuopiossa tarvitaan enemmän kuin miljoonan euron kuntatason panostusta jo tänä vuonna. Kun tämä kiertokulku toistuu vielä kolme kertaa, niin voidaan puhua yli kolmen miljoonan euron vaikutuksesta kunnan omaan budjettiin.

Toivoisin vilpittömästi, että oppivelvollisuuden laajentamista 18 ikävuoteen ja sen vaikutuksia kuntatasolla pohdittaisiin vielä tarkemmin. Olisi olennaisen tärkeää, että tällaisessa, sinänsä hyväntahtoisessa uudistuksessa, kuntataloudessa voitaisiin reagoida muuttuvaan tilanteeseen alueellisesti tasavertaisesti.

Enää 49 vuorokautta kuntavaaleihin (18.4), mukavaa maaliskuun vaihdetta,

yhteistyöterveisin Juho Oikarinen, FT, matematiikan lehtori, kasvatustieteilijä

Etusivulta löytyy esittelyvideoni.